زلمی زازی

Display Services 0 Comments Add to Favorites

متعهد به تغیر ایجاد مثبت در نهاد ها
 • فارغ التحصیل پوهنحی حقوق پوهنتون درانی.
 • اخذ دپلوم در بخش محاسبه تجارت.
 • فارغ صنف دوازده – لیسه عالی باختر.
 • لیول سوم انگلیسی – کورس خورشید نوین.
 • آموزش های امنیتی – موسسه همکار گروپ.
 • سه سال تجربه منحیث دستیار اداری در موسسه رفاه اجتماعی.
 • دوسال تجربه منحیث مدیر دفتر در شرکت سهامی آغا خان.
 • سه سال تجربه منحیث کمپیوتر کار در تصدی شمال شرق افغان.

Contact Information

Telephone
- تنظیم و ترتیب دوسیه ها و اسناد - تنظیم و ترتیب وسایل و تجهیزات دفتری - ترتیب و طی مراحل مالیات موسسه در ادارات مربوط - تدارکات لوازم و اجناس برای استفاده کارمندان موسسه - عقد و مدیریت قراردادهای مشورتی و ارائه اجناس - تنظیم و ترتیب گزارشات حاضری و گزارشات کاری
- تنظیم و ترتیب وظایف کارمندان - تقسیم وظایف مرتبط به کارمندان مربوطه - مدیریت از خدمات و تسهیلات دفتری شرکت - تدارکات لوازم و اجناس برای استفاده کارمندان موسسه - عقد و مدیریت قراردادهای مشورتی و ارائه اجناس - تنظیم و ترتیب گزارشات حاضری و گزارشات کاری
- جمع آوری٬ تحلیل و درج ارقام در دیتابیس - تهیه و ترتیب اسنادهای مختلف و فارمت های ضرروی - تهیه و ترتیب دیتابیس خدمات و زمان کاری کارمندان - تدارکات و مدیریت قراردادهای نرم افزاری و سخت افزاری - تهیه و ترتیب گزارشات تخنیکی و احصائیوی به بخش های مربوطه - اجرای سایر وظایف دیگر که از طری آمرین اعطاء میگردد.
 • لسان انگلیسی Sep 17 2020
  سرتفکیت زبان انگلیسی از کورس خاورین جدید
 • کپیوتر سافتویر Mar 31 2016
  سرتفکیت برنامه های نرم افزاری کمپیوتر از کورس شاهکار
 • برنامه آفس Jul 15 2016
  سرتفکیت برنامه آفس شامل برنامه های ورد٬ اکسل٬ اکسس و پاورپاینت از کورس تهزیب نویی
تخصص در مسئونیت اجتماعی نهاد های مدنی. فارغ التحصیل با نمرات عالی و جوایز قابل قدر.
دپلوم در محاسبه تجارت و حسابات مالی نهاد ها. فارغ به درجه اول و تقدیر نامه از طرف رئیس موسسه.
 • آموزش
 • اموزش برنامه آفس در طول یک هفته و در ۱۵ ساعات مختلف. شاگردان باید مکان برای فرا گرفتن آموزش و کمپیوتر داشته باشند.

  • چگونگی استفاده از برنامه اکسل

  • ایجاد دیتابیس در اکسل

  • اتومات سازی اکسل توسط ماکرو

  • تهیه و ترتیر گرافهای مختلف

  • دانای کامل از برنامه اکسل

 • خدمات کمپیوتری

  • نصب برنامه وندوز

  • نصب برنامه آفس

  • نصب تمامی درایورها

 • وظیفه

  • تجربه پنج ساله در بخش کمپیوتر کاری

  • تجربه خاص سه ساله منحیث کمپیوتر کار

  • لیسانس حقوق و علوم سیاسی

  • دپلوم در محاسبه

  • سرتفکیت در زبان انگلیسی

  • سرتفکیت در برنامه های کمپیوتری

No data available.

Get answers to your queries now

Please login to submit your question.